Publications

▪ Erliha, Dzintra (2007). Lūcijas Garūtas klaviermūzika / Piano Music of Lūcija Garūta. Rīga: JVLMA Zinātniskās pētniecības centrs, Musica Baltica, 80

▪ Erliha, Dzintra (2009). Lūcija Garūta - pianiste, savu skaņdarbu interprete / Lūcija Garūta – Pianist and Interpreter of Her Own Compositions. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais / Music Science Today: The Permanent and the Changeable. I. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 57-73

▪ Erliha, Dzintra (2009). Hermanis Brauns laikabiedru liecībās un skaņierakstos / Hermanis Brauns in Evidences of Contemporaries and Recordings. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kameransambļa katedrai 50 / The 50th anniversary of the department of chamber music of Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, ULMA, 66-72

▪ Erliha, Dzintra (2009). Dzejas motīvi Lūcijas Garūtas solodziesmās / The Lyrical Motifs in the Songs for Voice and Piano by Lūcija Garūta. Mūzikas akadēmijas raksti, VI. Rīga: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, Musica Baltica, 77-92

▪ Erliha, Dzintra (2010). Lūcijas Garūtas kamermūzikas vērtējums Komponistu savienības jaunrades sanāksmēs (1946-1953) - laikmeta politisko, estētisko un stilistisko tendenču spogulis / The Assesment of the Chamber Music by Lūcija Garūta at Creative Meetings of the Latvian Composers` Union (1946-1953) as a Mirror Reflection of the Political, Aesthetic and Stylistic Trends of the Epoch in Question. Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais / Music Science Today: The Permanent and the Changeable. II. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 66-89

▪ Erliha, Dzintra (2010). Garūta, Lūcija. Kvēlot, liesmot, sadegt!: vokālā un instrumentālā kamermūzika (CD) / To Blaze, to Flame, to Burn!: Vocal and Chamber Music by Lūcija Garūta. Teksta pielikums / Text of the buklet. Rīga: Dzintra Erliha, 23

▪ Erliha, Dzintra (2010). Lūcijas Garūtas solodziesmu interpretācija 20./21. gadsimta atskaņotājmākslas tendenču kontekstā / Interpretation of Lūcija Garūta Vocal Miniatures in Context of Main Musical Performance Trends During 20-21 Century.  Radoša personība / Creative personality, VIII. Rīga: RPIVA Kreativitātes institūts, 280-287 / Riga: Scientific Institute of Creativity RTTEMA, 280-287

▪ Erliha, Dzintra (2011). Lūcijas Garūtas Klavieru trio dažādu zemju interpretu sniegumā / Lūcija Garūta’s Piano Trio in Performance of Interpreters from Different Countries.  Mūzikas zinātne šodien: pastāvīgais un mainīgais / Music Science Today: The Permanent and the Changeable. III. Daugavpils: Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds Saule, 253263

▪ Erliha, Dzintra (2016). CD albuma Citādas krāsas bukleta teksts (latviešu komponisti flautai un klavierēm, 2016) / Text of the CD buklet Other Colours (Latvian chamber music for flute and piano, 2016) Rīga: LMIC/SKANI, 5.-13.lpp.

▪ Erliha, Dzintra (2017). Maijas Einfeldes Sonāte meditācija altam un klavierēm: komponistes iecere un interpretu lasījumi / Maijas Einfelde`s Sonata-Mediation for Viola and Piano: The Intention of the Composer and the Approaches of the Performers.

(Mūzikas akadēmijas raksti XIII, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija, 2016, 290.-306. lpp.). http://www.music.lv/upload/pages/30/ZPC/JVLMA_Raksti13.pdf).